سابقه ي تدريس

دروس ارائه شده-دانلود فايل درس

تدريس دروس تغذيه رشته هاي پزشکي ، تغذيه ،پرستاري ومامايي بهداشت خانواده ،مبارزه با بيماريها
دروس بهداشت مواد غذايي رشته هاي بهداشت محيط و مبارزه با بيماريها
درس کنترل کيفي مواد غذابي رشته بهداشت مجيط