تحقيقات، مقالات،کنفرانس ها،کتاب ها

کتاب ها


در حال بروزرساني...

تحقيقات، مقالات،کنفرانس ها

faculty paper
1- تأثير روي(zinc) بر رشد جسمي كودكان 11-8 ساله شهر ياسوج نويسندگان:عزيزالله پورمحمودي-صديقه ابراهيمي – علي كامكار مجله ارمغان دانش دوره 11 شماره 2 سال 1385 شماره 43
2- شيوع كم خوني فقر آهن و برخي عوامل مؤثر بر آن در كودكان 60 – 12 ماهه استان كهگيلويه و بوير احمد نويسندگان:عزيزالله پورمحمودي – دكتر ابوالقاسم جزايري و همكاران مجله ارمغان دانش سال سوم – شماره 9 و 10 سال 1377 صفحه 38
3- آلودگي‌هاي ميكروبي در بستني‌هاي سنتي شهر ياسوج 1381 نويسندگان: عزيزالله پورمحمودي – جمشيد محمدي و همكاران مجله ارمغان دانش سال هشتم – شماره 29 سال 1381 صفحه 59
4- تعيين فراواني روش‌هاي متداول برخورد والدين با كوليك شيرخواري در شهر ياسوج نويسندگان به ترتيب حروف الفبا: صديقه ابراهيمي - عزيزالله پورمحمودي مجله ارمغان دانش – سال هفتم – شماره 26 صفحه 34
5- شيوع بيماري قند خون در بيماران تالاسمي مراجعه‌كننده به مراكز كوليز استان كهگيلويه و بوير احمد نويسندگان: مهرداد رضايي - عزيزالله پورمحمودي و همكاران چاپ شده در مجله ارمغان دانش – سال نهم – شماره 33 سال 1383 صفحه 35
6- امنيت تغذيه‌اي در الگوي دريافت مواد مغذي روزانه خانوارهاي شهرستان بويراحمد 1380 نويسندگان:سفنديار افشون -جان‌محمد ملك زاده - عزيزالله پورمحمودي مجله ارمغان دانش – سال هشتم – شماره 31 سال 1382 صفحه 59
7- بررسي آگاهي و نگرش مردان متأهل درباره وازكتومي در شهر دهدشت 1382 نويسندگان: ابراهيم نعيمي – رضا چمن - عزيزالله پورمحمودي مجله ارمغان دانش – سال هشتم – شماره 31 سال 1382 صفحه 69
8- تعيين برخي عوامل مؤثر بر بروز و تكرار آسم در كودكان 6 ماهه تا 6 ساله مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر ياسوج نويسندگان:سعيده حق‌بين – صديقه ابراهيمي - عزيزالله پورمحمودي مجله ارمغان دانش- سال هشتم – شماره 30 سال 1382 صفحه 33
9- مطالعه اپيدميولوژيك بيماري كالا آزار در اطفال بستري شده در بيمارستان شهيد بهشتي شهر ياسوج 78- 1375 نويسندگان: صديقه ابراهيمي - عزيزالله پورمحمودي و همكاران مجله ارمغان دانش – سال هشتم – شماره 30 سال 1382
10- بررسي شاخص‌هاي تن سنجي كودكان پيش دبستاني در شهر ياسوج 1380 نويسندگان: مهرداد رضايي - عزيزالله پورمحمودي و همكاران مجله ارمغان دانش – سال نهم – شماره 36 – سال 1384 صفحه 30
11- شناسايي الگوهاي شخصيتي نوجوانان و ميزان همخواني با شناخت والدين نويسندگان:صديقه ابراهيمي – علي كامكار - عزيزالله پورمحمودي مجله ارمغان دانش – سال نهم - شماره 36 – سال 1384 صفحه 65
12- تعيين اولويت‌هاي پژوهشي حوزه سلامت از طريق نياز سنجي در استان كهگيلويه و بوير احمد نويسندگان: بهروز يزدان پناه – فريدون پوردانش - عزيزالله پورمحمودي و همكاران مجله ارمغان دانش - سال هشتم – شماره 31 سال 1382 صفحه 1
13- تغذيه تكميلي و برخي عوامل مؤثر بر آن در استان كهگيلويه و بوير احمد نويسندگان:به ترتيب حروف الفبا: صديقه ابراهيمي - عزيزالله پورمحمودي مجله ارمغان دانش – سال ششم – شماره 24 سال 1380 صفحه 8
14- ميزان بروز تولد نوزاد نارس و عوامل مرتبط با آن در شهر ياسوج نويسندگان:صديقه ابراهيمي – سعيده حق‌بين - عزيزالله پورمحمودي مجله ارمغان دانش – سال پنجم- شماره 19 و 20 سال 1379 صفحه 35
15- نتايج معاينات پزشكي كودكان در بدو ورود به دبستان در دو شهر ياسوج و گچساران 80- 1379 نويسندگان:سعيده حق‌بين - صديقه ابراهيمي – عزيزالله پورمحمودي مجله ارمغان دانش - سال هشتم – شماره 29 سال 1382 صفحه 17
16- تعيين ميزان عدد پراكسيد در روغن‌هاي مصرفي در رستورانها و ساندويچ فروشي‌هاي شهر ياسوج 1385 نويسندگان:عزيزالله پورمحمودي – دكتر مهدي اكبرتبارطوري – عبدالله پورصمد – عبدالمحمد سادات – عباسعلي كريمي مجله ارمغان دانش – دانشگاه علوم پزشكي ياسوج- بهار 87 شماره 49
18- بررسي علل عدم مراجعه زائوها به مراكز تسهيلات زايماني از ديدگاه مادران در استان كهگيلويه و بوير احمد 1385 نويسندگان: عباسعلي كريمي – دكتر رضا چمن- عزيزالله پورمحمودي مجله ارمغان دانش - دانشگاه علوم پزشكي ياسوج – شماره 43 پاييز 1386 صفحه 126- 117
19- تأثير برنامه آموزشي پيشگيري از كم خوني فقر آهن، بر آگاهي، نگرش و عملكرد دختران دانش آموز نويسندگان:فريبا مجاهد - عزيزالله پورمحمودي – جان محمد ملك زاده مجله ارمغان دانش – دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-
20- تأثير عصاره ميوه عناب بر كاهش پيلي روبين‌ ( يرقان ) نوزادان شهر ياسوج 1387 نويسندگان:صديقه ابراهيمي - عزيزالله پورمحمودي ( نويسنده مسئول) مرضيه محمدحسيني مجله ارمغان دانش – دانشگاه علوم پزشكي ياسوج
21-اثر محافظت کبدي عصاره ميوه عناب در موش هاي صحرايي نويسندگان:صديقه ابراهيمي - عزيزالله پورمحمودي(نويسنده مسئول )و همکاران ،. مجله ارمغان دانش – دانشگاه علوم پزشكي ياسوج ،دوره 16،شماره 2،1390،ص 83-172
22- تأثير دم كرده بابونه بر كاهش بي‌قراري كودكان در هنگام رويش دندان نويسندگان:صديقه ابراهيمي - عزيزالله پورمحمودي – مهين روزي طلب
23- تعيين ميزان عدد پراكسيد در زولبيا و باميه در ماه مبارك رمضان نويسندگان: عزيزالله پورمحمودي - مهدي اكبرتبارطوري مجله دنا – دانشكده پرستاري ومامايي دانشگاه علوم پزشكي ياسوج
24-تعيين شيوع آسم وعوامل مرتبط منتخب در کودکان رير شش سال با دو مدل رگريسيون لجستيک وپروبيت . مجله ارمغان دانش – دانشگاه علوم پزشكي ياسوج ،دوره 16،شماره 3،1390،ص 283-272
25-ارزيابي دروني گروههاي آموزشي دانشکده بهداشت دانشکاه علوم پزشکي ياسوج در سال 1388 .نويسندگان :عليرضا رايگان، عزيزالله پورمحمودي ،مجله پژوهش در آموزش پزشکي ،پاييز و زمستان 1390(3).
26- شيوع هيپوگليسمي در ساعت اول تولد نوزادان ماکروزوم متولد شده از مادران غير ديابتي مراجعه کننده به بيمارستان امام سجاد (ع) ياسوج. صديق ابراهيمي، عزيزاله پورمحمودر،سليمان افروغي ، ستار اسدي پور مجله ارمغان دانش – دانشگاه علوم پزشكي ياسوج
27-تأثير آموزش بر اساس مدل قصد رفتار بر رفتار پيشگيري کننده از پوکي استخوان در دانشجويان دختر نويسندگان:کامبيز کريم زاده شيرازي, عزيزالله پور محمودي , عبد محمد موسوي . مجله ارمغان دانش – دانشگاه علوم پزشكي ياسوج.
فصلنامه ارمغان دانش ، سال چهاردهم، شماره 2 (پياپي 54)117 28-ارزيابى وضعيَت برنامه ى تجويز قطره ى آهن کمکي در کودکان 24-6 ماهه در شهر ياسوج1385 ابراهيم نعيمي،جان محمد ملک زاده،مهرداد رضايي،نادر خالصي،عبدمحمد موسوي،عزيزالله پورمحمودي مديريت سلامت 1384 شماره 22
29- اثر محافظت کبدي عصاره ميوه عناب در موش صحرايي . صديقه ابراهيمي ،عزيزاله پورمحمود ي(نويسنده مسئول)، و همکاران مجله ارمغان دانش –دوره 16-شماره 2-خرداد 90(شماره پي در پي 62).
30- ارزيابي پي آمدهاي اقتصادي – اجتماعي واگذاري مراتع به دامداران استان كهگيلويه و بوير احمد نويسندگان: ابراهيم كاظمي – علي اكبر محرابي - عزيزالله پورمحمودي فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان كهگيلويه و بوير احمد شماره 2 و 3 سال 1382